Roster 1936 (autumn)

Roster 1936 (autumn)

Roster 1936 (autumn)

Yevgeny Yeliseyev

Sergey Ilyin

Gavriil Kachalin

Aleksandr Kvasnikov

Pavel Korotkov

Lev Korchebokov

Aleksey Lapshin

Vasily Pavlov

Aleksey Ponomaryov

Aleksandr Remin

Mikhail Semichastny

Vasily Smirnov

Nikolay Sokolov

Viktor Teterin

Arkady Chernyshev

Mikhail Yakushin

Head coach: Konstantin Kvashnin