Roster 1940

Roster 1940

Roster 1940

Valery Bekhtenev

Vsevolod Blinkov

Nikolay Bychkov

Nikolay Dementyev

Yevgeny Yeliseyev

Sergey Ilyin

Gavriil Kachalin

Aleksey Lapshin

Nikolay Medvedev

Aleksandr Nazarov

Nikolay Palyska

Aleksey Ponomaryov

Nikolay Postavnin

Vsevolod Radikorsky

Mikhail Semichastny

Sergey Solovyov

Ivan Stankevich

Vasily Trofimov

Yevgeny Fokin

Arkady Chernyshev

Mikhail Yakushin

Head coach: Boris Arkadyev