Roster 1946

Roster 1946

Roster 1946

Konstantin Beskov

Valery Bekhtenev

Vsevolod Blinkov

Vladimir Ilyin

Vasily Kartsev

Aleksandr Malyavkin

Nikolay Medvedev

Sergey Nikultsev

Aleksandr Petrov

Vsevolod Radikorsky

Vladimir Savdunin

Mikhail Semichastny

Leonid Solovyov

Sergey Solovyov

Ivan Stankevich

Vasily Trofimov

Aleksey Khomich

Head coach: Mikhail Yakushin