Roster 1949

Roster 1949

Roster 1949

Konstantin Beskov

Vsevolod Blinkov

Gennady Bolotin

Petr Ivanov

Vladimir Ilyin

Vasily Kartsev

Ivan Konov

Aleksandr Malyavkin

Aleksandr Petrov

Mikhail Potapov

Vladimir Savdunin

Valter Sanaya

Mikhail Semichastny

Aleksandr Sokolov

Leonid Solovyov

Sergey Solovyov

Vasily Trofimov

Aleksey Khomich

Vladimir Tsvetkov

Head coach: Mikhail Yakushin