Roster 1967

Roster 1967

Roster 1967

Yury Avrutskiy

Viktor Anichkin

Nikolay Bobkov

Viktor Votolovskiy

Yury Vshivtsev

Gennady Gusarov

Vladimir Dolbonosov

Vladimir Dudko

Gennady Yevryuzhikhin

Valery Zykov

Vadim Ivanov

Vladimir Kozlov

Valery Korolenkov

Boris Kokh

Boris Leonov

Valery Maslov

Yury Prudnikov

Aleksandr Rakitskiy

Georgy Ryabov

Mikhail Skokov

Anatoly Suslov

Igor Chislenko

Vasily Shtanov

Vladimir Shtapov

Lev Yashin

Head coach: Konstantin Beskov