Roster 1973

Roster 1973

Roster 1973

Anatoly Baidachny

Vladimir Basalayev

Mikhail Gershkovich

Vladimir Dolbonosov

Oleg Dolmatov

Gennady Yevryuzhikhin

Yevgeny Zhukov

Valery Zykov

Anatoly Kozhemyakin

Vladimir Kozlov

Vladimir Komarov

Yury Kurnenin

Aleksandr Makhovikov

Sergey Nikulin

Aleksey Petrushin

Vladimir Pilguy

Yury Pudyshev

Vladimir Eshtrekov

Andrey Yakubik

Head coach: Gavriil Kachalin