Roster 1976 (spring)

Roster 1976 (spring)

Roster 1976 (spring)

Aleksandr Bubnov

Yury Gavrilov

Mikhail Gershkovich

Nikolay Gontar

Oleg Dolmatov

Gennady Yevryuzhikhin

Valery Zenkov

Oleg Kramarenko

Aleksandr Maksimenkov

Aleksandr Makhovikov

Aleksandr Minayev

Sergey Nikulin

Aleksandr Novikov

Vadim Pavlenko

Aleksey Petrushin

Anatoly Shepel

Andrey Yakubik

Head coach: Aleksandr Sevidov