Roster 1992

Roster 1992

Roster 1992

Vitaly But

Igor Varlamov

Igor Gavrilin

Sergey Derkach

Yevgeny Dolgov

Yury Drozdov

Yury Kalitvintsev

Veli Kasumov

Yegor Kiryakov

Sergey Kiryakov

Valery Kleymyonov

Andrey Kobelev

Nikolay Kovardayev

Vladimir Kostyuk

Platon Krivoshchekov

Viktor Leonenko

Viktor Losev

Sargis Hovhannisyan

Aleksey Savchenko

Aleksey Selezov

Igor Simutenkov

Igor Sklyarov

Yevgeny Smertin

Andrey Smetanin

Badri Spanderashvili

Omari Tetradze

Sergey Timofeyev

Vyacheslav Tsaryov

Kakhaber Tskhadadze

Head coach: Valery Gazzayev