Roster 1993

Roster 1993

Roster 1993

Igor Varlamov

Igor Gavrilin

Yury Gudimenko

Sergey Derkach

Igor Dobrovolskiy

Yury Kalitvintsev

Valery Kleymyonov

Nikolay Kovardayev

Yury Kovtun

Vladimir Kostyuk

Dmitry Kramarenko

Sergey Krutov

Maksim Layushkin

Sergey Nekrasov

Sargis Hovhannisyan

Kirill Rybakov

Aleksey Savchenko

Aleksey Selezov

Igor Simutenkov

Igor Sklyarov

Yevgeny Smertin

Andrey Smetanin

Bakhva Tedeyev

Omari Tetradze

Sergey Timofeyev

Yury Tishkov

Aleksey Filippov

Vyacheslav Tsaryov

Andrey Chernyshov

Dmitry Cheryshev

Head coach: Valery Gazzayev / Adamas Golodets