# Yashin's Glove

Yashin's Glove: Vasily Frolov, Andrey Shtamponi and Dmitry Sychev