Roster 1936 (spring)

Roster 1936 (spring)

Viktor Dubinin

Yevgeny Yeliseyev

Sergey Ilyin

Aleksandr Kvasnikov

Pavel Korotkov

Lev Korchebokov

Aleksey Lapshin

Vasily Pavlov

Aleksey Ponomaryov

Aleksandr Remin

Mikhail Semichastny

Vasily Smirnov

Viktor Teterin

Yevgeny Fokin

Mikhail Yakushin

Head coach: Konstantin Kvashnin