Roster 1937

Roster 1937

Roster 1937

Nikolay Belousov

Georgy Dyomin

Yevgeny Yeliseyev

Sergey Ilyin

Gavriil Kachalin

Aleksandr Kvasnikov

Pavel Korotkov

Lev Korchebokov

Aleksey Lapshin

Aleksandr Myshlyayev

Aleksey Ponomaryov

Aleksandr Remin

Mikhail Semichastny

Vasily Smirnov

Viktor Teterin

Yevgeny Fokin

Arkady Chernyshev

Ivan Shcherbakov

Mikhail Yakushin

Head coach: Viktor Dubinin