Roster 1945

Roster 1945

Roster 1945

Konstantin Beskov

Valery Bekhtenev

Vsevolod Blinkov

Nikolay Dementyev

Sergey Ilyin

Vasily Kartsev

Aleksandr Malyavkin

Nikolay Medvedev

Aleksandr Nazarov

Sergey Nikultsev

Aleksandr Petrov

Vsevolod Radikorsky

Vladimir Savdunin

Mikhail Semichastny

Leonid Solovyov

Sergey Solovyov

Ivan Stankevich

Vasily Trofimov

Aleksey Khomich

Head coach: Mikhail Yakushin