Roster 1947

Roster 1947

Roster 1947

Yevgeny Arkhangelsky

Konstantin Beskov

Vsevolod Blinkov

Vladimir Ilyin

Vasily Kartsev

Vasily Komarov

Aleksandr Malyavkin

Aleksandr Petrov

Nikolay Postavnin

Vsevolod Radikorsky

Vladimir Savdunin

Valter Sanaya

Mikhail Semichastny

Leonid Solovyov

Sergey Solovyov

Ivan Stankevich

Vasily Trofimov

Aleksey Khomich

Head coach: Mikhail Yakushin