Roster 1948

Roster 1948

Roster 1948

Yevgeny Arkhangelsky

Konstantin Beskov

Vsevolod Blinkov

Vladimir Ilyin

Vasily Kartsev

Aleksandr Malyavkin

Nikolay Medvedev

Aleksandr Petrov

Vsevolod Radikorsky

Vladimir Savdunin

Mikhail Semichastny

Leonid Solovyov

Sergey Solovyov

Ivan Stankevich

Aleksandr Tereshkov

Vasily Trofimov

Aleksey Khomich

Head coach: Mikhail Yakushin