Roster 1953

Roster 1953

Roster 1953

Yevgeny Baykov

Vladimir Belyayev

Konstantin Beskov

Aleksey Vodyagin

Vladimir Ilyin

Sergey Korshunov

Konstantin Krizhevsky

Boris Kuznetsov

Anatoly Rodionov

Vladimir Ryzhkin

Vladimir Savdunin

Sergey Salnikov

Leonid Solovyov

Vladimir Shabrov

Lev Yashin

Head coach: Mikhail Yakushin