Roster 1955

Roster 1955

Roster 1955

Yevgeny Baykov

Yury Volodin         

Adamas Golodets

Vladimir Ilyin

Konstantin Krizhevsky

Boris Kuznetsov

Yury Kuznetsov

Alekper Mamedov

Anatoly Rodionov

Vladimir Ryzhkin

Vladimir Savdunin

Aleksandr Sokolov

Genrikh Fedosov

Viktor Tsaryov

Vladimir Shabrov

Dmitry Shapovalov

Andrey Yurchenko

Lev Yashin

Head coach: Mikhail Yakushin