Roster 1958

Roster 1958

Roster 1958

Yevgeny Baykov

Vladimir Belyayev

Anatoly Zhukov

Vladimir Kesarev

Valery Korolenkov

Anatoly Korshunov

Konstantin Krizhevsky

Boris Kuznetsov

Boris Lebedev

Alekper Mamedov

Aleksey Mamykin

Vladimir Ryzhkin

Aleksandr Sokolov

Valery Urin

Genrikh Fedosov

Viktor Tsaryov

Vladimir Shabrov

Dmitry Shapovalov

Andrey Yurchenko

Lev Yashin

Head coach: Mikhail Yakushin