Roster 1970

Roster 1970

Roster 1970

Yury Avrutskiy

Vladimir Aksyonov

Viktor Anichkin

Nikolay Antonevich

Valery Balyasnikov

Vladimir Dolbonosov

Vladimir Dudko

Gennady Yevryuzhikhin

Yevgeny Zhukov

Valery Zykov

Anatoly Kozhemyakin

Vladimir Kozlov

Aleksandr Kotov

Oleg Kurashinov

Vladimir Larin

Valery Maslov

Sergey Nikulin

Vladimir Pilguy

Anatoly Piskunov

Georgy Ryabov

Mikhail Semyonov

Yury Syomin

Vladimir Smirnov

Vladimir Utkin

Vladimir Shtapov

Vladimir Eshtrekov

Lev Yashin

Head coach: Konstantin Beskov