Roster 1975

Roster 1975

Roster 1975

Vladimir Basalayev

Aleksandr Bubnov

Yury Gavrilov

Mikhail Gershkovich

Nikolay Gontar

Oleg Dolmatov

Gennady Yevryuzhikhin

Valery Zenkov

Valery Zykov

Eduard Kozenkevich

Vladimir Kozlov

Vladimir Komarov

Yury Kurnenin

Vadim Losev

Aleksandr Makhovikov

Sergey Nikulin

Aleksandr Novikov

Vadim Pavlenko

Aleksey Petrushin

Vladimir Pilguy

Yury Pudyshev

Anatoly Shepel

Andrey Yakubik

Head coach: Aleksandr Sevidov