Roster 1977

Roster 1977

Roster 1977

Sergey Baburin

Aleksandr Bubnov

Mikhail Gershkovich

Oleg Dolmatov

Vladimir Kazachyonok

Nikolay Kolesov

Oleg Kramarenko

Sergey Krestenenko

Vadim Losev

Aleksandr Maksimenkov

Aleksandr Makhovikov

Aleksandr Minayev

Sergey Nikulin

Aleksandr Novikov

Anatoly Parov

Aleksey Petrushin

Vladimir Pilguy

Andrey Yakubik

Head coach: Aleksandr Sevidov