Roster 1997

Roster 1997

Roster 1997

Sergey Artyomov

Andrey Gordeyev

Sergey Grishin

Rolan Gusev

Andrey Dyomkin

Mikhail Zharinov

Andrey Kobelev

Yury Kovtun

Yevgeny Korablyov

Eduard Kosolapov

Yury Kuznetsov

Vitaly Kulev

Alyaksandr Kulchy

Aleksey Kutsenko

Sergey Nekrasov

Andrey Ostrovskiy

Maksim Povorov

Maksim Romashchenko

Oleg Sergeyev

Vladimir Skokov

Andrey Smetanin

Oleg Teryokhin

Yury Tishkov

Aleksandr Tochilin

Dmitry Tyapushkin

Vyacheslav Tsaryov

Sergey Shtanyuk

Erik Yakhimovich

Head coach: Adamas Golodets